نمایش نمره های دانشجو

نام و نام خانوادگیشماره دانشجویینمره درس ریاضینمره درس معادلاتنمره درس سیگنالنمره درس شبکهپیام استاد
علی رحیمی94155151023
امید مجیدی94155151022